Boekings- en Leveringsvoorwaarden
Olympia Camping Group:


Onder de Olympia Camping Group vallen de volgende ondernemingen en locaties:
Outdoor Services BV (NL), mede handelend onder Friends2Camp.nl, SingleCamps.nl en Elements Vakanties
Outdoor Partners BV (NL), mede handelend onder Freecamp Classic Camping
Olympia Services SA (BE), mede handelend onder Camping Au Bord de l'Ourthe
Olympia Camping SPRL (BE), mede handelend onder Camping Le Moulin du Diable
Le Confluent SPRL (BE), mede handelend onder Camping Les Pommiers
Camping du Pont de Targnon SA (BE)
Carriënta Outdoordôme SPRL (BE)
Olympia Camping Group SCI (FR)
Olympia Camping SARL (FR), mede handelend onder Camping Les Sables
Hierna te noemen: Olympia

 

Inhoudsopgave:
Artikel 1 Inleidende bepalingen
Artikel 2 Informatie van Olympia
Artikel 3 Informatie door de deelnemer
Artikel 4 Essenties
Artikel 5 Preferenties
Artikel 6 Inhoud overeenkomst
Artikel 7 Prijs en prijswijziging
Artikel 8 Betaling
Artikel 9 Annulering
Artikel 10 Gebruik door derden en bezoekers
Artikel 11 Voortijdig vertrek of latere aankomst van de boeker
Artikel 12 Wet- en regelgeving
Artikel 13 Onderhoud en aanleg
Artikel 14 Aansprakelijkheid
Artikel 15 Tussentijdse beëindiging door Olympia en ontruiming bij een  toerekenbare
                  tekortkoming en/of onrechtmatige daad
Artikel 16 Aansprakelijkheid en overmacht
Artikel 17 Hulp en bijstand
Artikel 18 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Olympia
Artikel 19 Klachten tijdens het arrangement
Artikel 20 Klachten na het arrangement
Artikel 21 Geschillen

 

Artikel 1: Inleidende bepalingen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder
1.1. Vakantieverblijf: Tent, herberg (verhuur van kamers, danwel hele object, met beheerder), gîte verhuur van kamers), vouwkampeerwagen, kampeerauto, (sta-)caravan, bungalow, zomerhuisje, trekkershut, campingplek, camperplek en dergelijke;
1.2. Olympia: Het bedrijf, danwel de instelling die het vakantieverblijf aan de boeker ter beschikking stelt;
1.3. Boeker: Degene die met Olympia de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat;
1.4. Medeboeker: De mede op de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en);
1.5. Derde: Iedere andere persoon, niet zijnde de boeker en/of zijn medeboeker(en);
1.6. Overeengekomen prijs: De vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van het vakantieverblijf; hierbij dient aan de hand van een prijslijst vermeld te worden wat wel en wat niet in de prijs inbegrepen is;
1.7. Kosten: Alle kosten voor Olympia die samenhangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf;
1.8. Informatie: Schriftelijke/electronische gegevens over het gebruik van het vakantieverblijf, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;
1.9. Annulering: De schriftelijke beëindiging door de boeker van de overeenkomst, vóór de
ingangsdatum van het verblijf.
1.10.Werkdagen: De dagen maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen.
1.11. Kantooruren: Maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.30 uur en zaterdag van 10.00 - 16.00 uur.
1.12. Boekingskantoor: Het bedrijf dat tussen de deelnemer en Olympia bemiddelt bij het sluiten van de arrangementovereenkomst.

Artikel 2: Informatie van Olympia
2.1 Olympia publiceert op haar campings en/of locaties en/of op de websites van deze een reglement.
2.2. Olympia draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

Artikel 3: Informatie door de deelnemer
3.1. De deelnemer verstrekt het boekingskantoor of Olympia voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde deelnemers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren indien beschikbaar ook het nummer van zijn mobiele telefoon en e-mailadres.
3.2. Met name dient de deelnemer informatie te verstrekken van hemzelf en van de door hem aangemelde deelnemers met betrekking tot zijn/hun lichamelijke en/of geestelijke toestand (waaronder het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot mogelijk ongemak, gevaar of risico's voor de deelnemer dan wel andere deelnemers (passagiers en/of bemanning en/of locale medewerkers) of bezittingen van derden. De deelnemer is zich ervan bewust dat de medewerkers van Olympia hem het recht op verder verblijf kan ontzeggen als de informatie niet correct blijkt of niet wordt verstrekt. Informatie moet ook worden verstrekt met betrekking tot een beperkte mobiliteit, alsmede bij de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en mindervalide deelnemers, zwangere vrouwen, zieken en andere mededeelnemers. Het is de deelnemer bekend dat Olympia zich het recht voorbehoudt om ten aanzien van bepaalde medische condities een medische verklaring te verlangen en bij ontbreken van die verklaring de deelnemer het recht op (verder) verblijf te ontzeggen.
3.3. Tevens vermeldt de deelnemer bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van het arrangement door Olympia omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep deelnemers.
3.4. Indien de deelnemer in zijn informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze deelnemer(s) door Olympia van (verdere) deelname aan het arrangement overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

Artikel 4: Essenties
4.1. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door Olympia aangeboden arrangement worden verlangd (medische essenties). Olympia zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van Olympia.
4.2. Olympia heeft in geval van een medische essentie het recht per boeking een redelijk bedrag in rekening te brengen voor aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten, communicatiekosten en eventuele, door de bij de uitvoering van het arrangement betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. Eventuele kosten inzake medische essenties kunnen slechts in rekening worden gebracht indien de deelnemer en Olympia dit zijn overeengekomen.
4.3. Een essentieverzoek op andere dan medische gronden (andere essenties) neemt Olympia alleen in behandeling, als dit een redelijke kans van slagen heeft. In dat geval heeft zij het recht om hiervoor een redelijk bedrag in rekening te brengen, te weten de aan het verzoek verbonden organisatiekosten, communicatiekosten en eventuele, door de bij de uitvoering van het arrangement betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. Ook deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Olympia.
4.4. De hoogte van de in dit artikel genoemde vergoedingen worden in de aanbieding van Olympia vermeld.

Artikel 5: Preferenties
5.1 Op verzoek van de boeker kan er een preferentie worden aangevraagd.
5.2 Olympia kan voor het administreren en uitvoeren van de preferentie een vergoeding vragen. De hoogte van deze vergoeding wordt bij het verzoek gecommuniceerd.
5.3 Olympia kan ook tijdens het boekingsproces preferenties aanbieden tegen een vergoeding.
5.4 De boeker kan geen rechten ontlenen aan een preferentie. Komt de preferentie niet tot stand, dan vervalt de vergoeding.

Artikel 6: Inhoud overeenkomst
6.1. Olympia stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de boeker ter beschikking: een vakantieverblijf van het soort of type dat is overeengekomen, voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.
6.2. Olympia is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de boeker te verstrekken. Olympia maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de boeker bekend.
6.3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de boeker het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.
6.4. De boeker heeft de verplichting de overeenkomst en de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor dat medeboeker(s) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de bijbehorende informatie naleven.
6.5. Indien het gestelde in de overeenkomst en/of de bijbehorende informatie in strijd is met de deze voorwaarden gelden deze voorwaarden. Dit laat onverlet dat de boeker en Olympia individuele aanvullende afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de boeker van deze voorwaarden wordt afgeweken.
6.6. Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Olympia niet. Dergelijke fouten envergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde deelnemer – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
6.7. Het aanbod van Olympia is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van het arrangementsom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch vóór 16.00 uur de volgende werkdag na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De deelnemer heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.
6.8 Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de boeker), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
6.9. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de deelnemer(s) enerzijds en het arrangementorganisatie en/of het boekingskantoor anderzijds verloopt uitsluitend via de boeker.
6.10. De (andere) deelnemer(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen aandeel in de overeenkomst aansprakelijk.
6. 11. Indien het overeengekomen arrangement is opgenomen in een publicatie van Olympia maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst.
6.12. Indien Olympia algemene voorbehouden in het algemene gedeelte van het programma heeft opgenomen en deze in strijd zijn met de boekings-voorwaarden, gelden de voor de deelnemer meest gunstige bepalingen.
6.13. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist .

Artikel 7: Prijs en prijswijziging
7.1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de Olympia zijn vastgesteld.
7.2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van Olympia, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op het vakantieverblijf of de boeker betrekking hebben, kunnen deze aan de boeker worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 8: Betaling
8.1. De boeker dient de betalingen in euro's te verrichten met inachtneming van de afgesproken termijnen.
8.2. Indien de boeker, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van 5 werkdagen na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft Olympia het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van Olympia op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
8.3. Indien Olympia op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de boeker de toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht van Olympia op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
8.4. De door Olympia in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de boeker. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht